Thấy em gái của vợ đẹp nên bỏ xuân dược để quan hệ