Chiếc sơ mi trắng thước tha trong nhà nghĩ bình dân